PARSEL SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

PARSEL SATIN ALMA SÜRECİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Parsel / Tesis Satın Almalarda işlem sırası

1)    Başvuru dilekçesi (satın alma isteği, yapılacak faaliyet adı / kapasite bilgileri / kullanılacak su bilgileri yer almalıdır.) Örneği için tıklayınız.

2)    İş akım / proses açıklaması (TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı formatında ayrıntılı olacak şekilde, her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır) Örneği için tıklayınız.

        *     Kullanılan kimyasallar belirtilmelidir.
        *     Kimyasallara ait MSDS formları ve depolama miktarları belirtilmelidir.
        *     İş akım şeması/açıklaması detaylı olarak belirtilmelidir.
        *     Oluşacak atıksu-emisyon-koku-atıklar açısından detaylı olarak bilgiler verilmelidir.
        *     İçme ve kullanma suyunun temininin nasıl yapılacağının bilgisi verilmelidir. Yeraltı Suyu     kullanım belgeleri eklenmelidir.
        *     Oluşacak atık cinsleri belirtilmelidir.
        *     Mevcutta aynı üretimi yapan tesisleri varsa bina iç ve dış fotoğrafları eklenmelidir.
3)    Alınacak arsa / binada kuyu varsa yasal su kullanım izin belgeleri yoksa taşıma suyu sözleşmesi
4)    Alıcı firma aynı işi başka bir yerde yapıyorsa buna ait kapasite raporu
5)    Alıcı firma aynı işi başka bir yerde yapıyorsa buna ait ÇED ve Çevre İzin Belgeleri
6)    Genel, Atıksu ve Uyum Taahhütnameleri (başvurunun uygun görülmesi durumunda noter onaylı
Örnekleri için tıklayınız.
7)    İmza sirküleri
8)    Arsa Satış onay bedelinin yatırılması (başvurunun uygun görülmesi durumunda)

9) Başvurunun uygunluğuna dair başvuran firmaya yazı yazılması

10) Ergene Tapu müdürlüğüne satışın uygun olduğuna dair yazı yazılması

  NOT:  Dilekçe ve Proses akım şemasının her sayfası imza sirkülerindeki kişi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.

FABRİKA KİRALAMALARI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

FABRİKA KİRALAMALARI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 

ERGENE-1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

KİRACI KAYDI YAPILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

       

(1) Kiralamanın yapılabilmesi için;

        a) Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,

        b) Katılımcının OSB'ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,

       c) OSB yönetim kurulunca,  kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,

       

(2) Kiralama halinde;

a) Kiralayandan;

1) Katılımcı tarafından yazılmış bir dilekçe (EK-1) Ek için tıklayınız.

2) Yeni tarihli tapu tescil belgesi,

3) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,

4) Ticaret sicil tasdiknamesi,

5) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,

6) Yapılacak kira sözleşmesi örneği, (aslı ya da noter tasdikli sureti)

7) Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan,

8) Kiracının OSB'ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair noter tasdikli taahhütname, (EK-2) Ek için tıklayınız.

9) Bir parselde birden fazla firma bulunması durumunda firmaların birbirlerine bağlı ortaklığını gösterir ticaret sicilden alınmış her firmanın ortaklık durum belgesi,

 

10) Kiralama işlem hizmet bedelinin yatırılması.

 

b) Kiracıdan;

1) Sanayi Odası kayıt sureti,

2) Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi (sicil tasdiknamesi),

3) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,

4) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,

5) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler, (İş akış şeması ve açıklama raporu(Her sayfası imzalı ve kaşeli)) (EK-6) Ek için tıklayınız.

6) OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname (EK-3) Ek için tıklayınız.

7) Yapılacak kira sözleşmesi örneği, (aslı ya da noter tasdikli sureti)

8) OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu, Ek için tıklayınız.

9) Kanalizasyon bağlantı izni başvuru formu

10) Firma iletişim bilgileri (EK-4) Ek için tıklayınız.

11) Kiracıdan Atıksu Taahhütnamesi (EK-5) Ek için tıklayınız.

12) Bir parselde birden fazla firma bulunması durumunda Ticaret sicil memurluğundan alınmış ortaklık durumunu gösterir belge

 

 

İMAR DURUMU MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İMAR DURUMU MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli evrak listesine ulaşmak için tıklayınız...

PROJE KAPAKLARI

PROJE KAPAKLARI

Elektrik Proje Kapağı  dwg için tıklayınız.

Statik Proje Kapağı     dwg için tıklayınız.

Makine Proje Kapağı  dwg için tıklayınız.

Mimari Proje Kapağı   dwg için tıklayınız.

YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli evrak listesi için tıklayınız...

Yapı müteahhidi taahhütname örneği için tıklayınız...

Şantiye şefi taahhütname örneği için tıklayınız...

Proje müellifi taahütname örneği için tıklayınız...

Taahhütname örnekleri için tıklayınız...

Hafriyat m³ hesabı örneği için tıklayınız...

Yapı teknik özellikleri formu için tıklayınız...

TADİLAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TADİLAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli evrak listesine ulaşmak için tıklayınız...

TEMEL ÜSTÜ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dökümanına ulaşmak için tıklayınız...

YAPI KULLANMA BELGESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Gerekli evrak listesi için tıklayınız...

Sığınak olmadığına ilişkin dilekçe içi tıklayınız...

İş bitirme verilmesine ilişkin dilekçe için tıklayınız...

GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Tasarım : ElitNET